تعاونی تامین نیاز کشوری پیشخوان دولت

ارائه دهنده کشوری خدمات در دفاتر پیشخوان دولت

امروز چهارشنبه  ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ماده 3 بند الف

جدول فهرست خدمات قابل واگذاری و زمان بندی آن (پیوست 1)

ردیف عنوان خدمت
1 تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی
2 تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه
3 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش آموختگان دانشگاهی
4 برقراری مقرری بیمه بیکاری
5 پاسخگویی به استعلامات بیمه ای
6 صدور یا تمدید گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی
7 صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی
8 صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
9 صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی(حضوری-مجازی-دریایی)
10 صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی
11 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی
12 صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها
13 صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی
14 صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی
15 ثبت تقاضای دریافت بسته کمک معیشتی
16 امور صدور ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون و دریافت پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
17 امور صدورمعرفی نامه فرم های مالیات متقاضیان تمدید پروانه صلاحیت
18 امور انجام اخذ استعلامات نام وعلایم تجاری وسایل حفاظت فردی